Ekoprojektowanie etykiet – Etykiety ECOdesign.
Część II

Ekoprojektowanie a obowiązujące przepisy prawne.

W naszym kraju o obowiązkach wprowadzających? ( wprowadzającego?) opakowania na rynek mówi Art. 11 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 roku).

Możemy znaleźć w nim, że:

„Wprowadzający opakowania jest obowiązany ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych „ jak również zapis o tym, że:

„Wprowadzający opakowania jest także obowiązany ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość i masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji opakowania”

Artykuł jasno wskazuje podmiot odpowiedzialny w zakresie opakowań.
Na poziomie europejskim, oczekiwania odnośnie właściwości opakowań determinuje dyrektywa 94/62/WE, która wręcz dosłownie mówi o ekoprojektowaniu w zapisie:

„Opakowania są projektowane, wytwarzane i wprowadzane do obrotu w sposób pozwalający na ich wielokrotne użycie i odzysk, w tym recykling – zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami – oraz na zmniejszenie ich wpływu na środowisko w przypadku unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych lub pozostałości po działaniach prowadzonych w ramach gospodarowania odpadami opakowaniowymi.”

W 2018 roku wraz z dyrektywą (UE) 2018/851 ustawodawcy zakomunikowali intensyfikację dążeń do ekonomii cyrkularnej czyli gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Dyrektywa mówi o bardzo ambitnych celach w zakresie odzysku i recyklingu odpadów oraz rozszerzaniu odpowiedzialności za procesy recyklingu na producentów, którzy wprowadzają opakowania na rynek. Aby spełnić te wymagania i zminimalizować przyszłe opłaty za recykling wprowadzonych na rynek opakowań producenci muszą zacząć poważnie traktować ekoprojektowanie.

Projektowanie dla recyklingu nie będzie już jedynie modą ani chwytem marketingowym lecz warunkiem koniecznym dla spełnienia wymogów prawnych i optymalizacji kosztowej swojej sprzedaży.